Naskool Sentrum

NASKOOLSENTRUM

ALGEMENE INLIGTING EN OOREENKOMS

Die Naskoolsentrum word as ‘n privaat sentrum op die perseel van Laerskool Pierneef bedryf. Die Laerskool verskaf die fisiese
geriewe en hou dit in stand, terwyl van die sentrum onder beheer van die eienaar, Me. Marie de Beer resorteer.

Die sentrum bied:

Volwasse toesig op weeksdae vanaf 12:45 tot om 17:45.
‘n Ligte middagete, voorberei deur voltydse werkers, word aan alle ingeskrewe lede voorsien.
Toegang vir leerders vanaf graad RR tot graad 7.
Geleentheid vir leerders om aan die normale skoolaktiwiteite deel te neem.
Toesig en hulp met huiswerk. Ouers bly verantwoordelik vir die finale kontrole.
Genoegsame tyd vir vrye spel.

Veiligheid:

‘n Daaglikse register word bygehou.
Leerders word by die hek in 26ste Laan deur hulle ouers afgehaal.
Geen leerder mag buite op die sypaadjie vir hul ouers wag nie.
Leerders mag slegs huistoe loop na skriftelike toestemming deur die ouers verleen is.
Slegs ouers mag leerders by die naskool afhaal.
Leerders mag slegs saam met iemand anders vertrek met toestemming van die ouers.
Afwesighede moet aan die Naskoolsentrum deurgegee word.

Bedryfstye:

Die sentrum is op alle skooldae vanaf 12:45 oop.
Wanneer die skool vroeër sluit word reëlings vooraf met die sentrum getref.
Die sentrum is in alle skoolvakansies oop.
Desember-skoolvakansie is die sentrum oop tot die naaste werksdag aan die 16de Desember.

Sentrumfooie:

Geen inskrywingsfooi betaalbaar nie.
Sentrumfooie beloop R460 vir die eerste en R440 vir die tweede kind, per gesin.
Alle fooie is streng vooruit betaalbaar en wel op die eerste skooldag van elke maand.
Fooie word vir twaalf maande van die jaar gehef.
Geen addissionele fooie is vir vakansies betaalbaar nie.

Kennisgewingstydperk:

Ouers van leerders wat in die naskoolsentrum ingeskryf is moet een kalendermaand kennis gee alvorens ‘n leerder die sentrum
verlaat.
Ouers wat nie op die eerste skooldag van die maand betaal nie sal op die vyfde dag daarna kennis ontvang dat die heersende
maand as kennismaand dien, waarna die leerder ongelukkig nie verder in die naskool geakkommodeer sal word nie.

Klagteprosedure:

Alle probleme aangaande die naskoolsentum word direk aan die sentrum gerapporteer.
Marie de Beer (Sentrumhoof) 083 459 5568

BELANGRIK!!

Naskool Sentrum Bankbesonderhede

Alle naskool fooie moet asb. in die volgende rekening inbetaal word.

Geen Naskool fooie na skool se rekening asb.

Capitec Spaar rekening

Rekening nommer: 1407087744

Tak kode: 470010

Verwysing: Leerder se naam & van